LGS Sonucları

MEB Raporu: Öğrenciler TEOG'da Kopya ÇektiMEB'in raporuna göre öğrencilerin TEOG'da kopya çektiği itiraf edildi.

MEB, 2013-2014 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da ilk kez uy­gu­la­dı­ğı TE­OG sı­na­vı­nın öğ­ren­ci­ler üze­rin­den et­ki­le­ri­ni araş­tır­dı. Ha­zır­la­nan ra­po­ra gö­re öğ­ren­ci­ler kop­ya çek­ti. Ba­kan­lık da na­kil çi­le­si ya­şat­tı­ğı­nı iti­raf et­ti.

2013-2014 yı­lın­da TE­OG sis­te­mi­ne ge­çen Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, 10 il­de 432 9’un­cu sı­nıf öğ­ren­ci­siy­le gö­rüş­tü. Ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­lar hak­kın­da öğ­ren­ci­ler­den bil­gi alan ve TE­OG’­u öğ­ren­ci gö­züy­le de­ğer­len­di­ren Ba­kan­lık, so­run­la­rı ‘9’un­cu Sı­nıf­lar Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş Ça­lış­tay­la­rı De­ğer­len­dir­me Ra­po­ru­’n­da top­la­dı. Ra­por­da­ki ay­rın­tı­lar sis­tem­de­ki ak­sak­lık­la­rı göz­ler önü­ne ser­di.

GÖ­ZET­MEN­LERE EĞİTİM ŞART

Ça­lış­ta­ya ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­re 25 so­ru­luk bir an­ket uy­gu­lan­dı. Ra­po­rda gö­zet­men­le­rin il­gi­siz­li­ği so­nu­cu kop­ya olay­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı be­lir­til­di. Gö­zet­men­le­rin öğ­ren­ci­le­re yar­dım et­ti­ği kay­de­dil­di.

Öğ­ret­men­le­rin sı­nav es­na­sın­da bir şey­ler yi­yip iç­ti­ği, ra­hat­sız edi­ci ha­re­ket­ler­de bu­lun­du­ğu da ak­ta­rıl­dı. Çö­züm ola­rak ise sı­nav­da gö­rev­len­di­ri­le­cek öğ­ret­men­le­rin eği­tim içi hiz­met ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği di­le ge­ti­ril­di. Ku­ral­la­ra uy­ma­yan­lar için de ce­za uy­gu­lan­ma­sı is­ten­di.

KOP­YA­YA ZE­MiN HA­ZIR­LAN­DI

Öğ­ren­ci­ler sı­na­va ders not­la­rı, der­se da­ir ma­ter­yal­ler ve cep te­le­fon­la­rıy­la gi­re­bil­dik­le­ri­ni açık­la­dı. Bu ma­ter­yal­le­ri kul­la­na­rak da kop­ya çek­tik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Kop­ya ola­yı­nı des­tek­le­yen di­ğer bir ne­den ola­rak da fi­zik­sel ye­ter­siz­lik­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Sı­ra­la­rın bir­bi­ri­ne ya­kın ter­tip­len­me­si kop­ya eği­li­mi­ni ar­tır­dı.

NA­KiL Çi­LE­Si YA­ŞAT­TI­LAR

Ka­tı­lım­cı­lar ön­ce­lik­le ter­cih kı­la­vu­zu­nun geç ya­yın­lan­ma­sın­dan do­la­yı so­run­lar ya­şan­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. 2014-2015 eği­tim öğ­re­tim dö­ne­mi yer­leş­tir­me sü­re­cin­de ba­zı öğ­ren­ci­ler ika­met­le­rin­den çok uzak okul­la­ra yer­leş­tir­ildi­ği, ai­le­vi ne­de­niy­le ika­met ad­re­si bel­li ol­ma­yan­la­rın ter­cih ya­pa­ma­dı­ğı belirtildi.

KA­LA­CAK YER ARA­DI­LAR

Na­kil sü­re­ci­nin uza­ma­sı­nın öğ­ren­ci­le­rin ders­ler­den ge­ri kal­ma­la­rı­na ve oku­la uyum sağ­la­ma­ma­la­rı­na yol aç­tı­ğı ak­ta­rıl­dı.Evin­den ki­lo­met­re­ler­ce uzak­la­ra yer­leş­ti­ri­len öğ­ren­ci­le­rin ka­la­cak yer so­ru­nu ya­şa­dı­ğı­na vur­gu ya­pıl­dı.