LGS Sonucları

Merkezi Sistem Sınav itirazları nasıl yapılacak?Merkezi sistemle yapılacak sınavların usul ve esaslarını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumu ile sınav görevlilerinin nitelik ve sorumluluklarına ilişkin merkezi sistem sınav yönergesinde değişiklik yapıldı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, merkezi sistem sınav yönergesi, yeni sınav yöntem ve tekniklerine göre düzenlendi. Yeni yönerge ile öncelikle sınav güvenliği ön plana çıkarılırken, engellilerin sınav engellerini ortadan kaldırmak için yeni uygulamalar getirildi. Ayrıca sınav görevlilerinin ücretlerinde de değişikliğe gidildi.Çok merkezli sınavlara "güvenlik koordinatörü"

Çok merkezli sınavlarda güvenliğin tesis edilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünden bir, Jandarma Genel Komutanlığından bir personel "güvenlik koordinatörü" olarak görevlendirilecek. İl ve ilçe merkezlerinde de bir sınav güvenlik koordinatörü görevlendirilecek. On binaya kadar üç, yirmi binaya kadar dört, otuz binaya kadar beş, elli binaya kadar altı ve ilave her on bina için bir sınav güvenlik amiri görevlendirilecek. Komisyonların oluşumu ile ilgili iş ve işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü yürütecek.

Sınav güvenlik koordinatörleri ve amirleri, sınav evrakının ilgili genel müdürlükten bölge sınav merkezlerine ulaştırılması, saklanması, okul/binalara nakli, sınava girecek adayların okul/binalara alınması ve sınav evrakının sınavdan sonra aynı yolla ulaştırılması aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinde görevli olacak.

Merkez sınav koordinasyon kurulu, çok merkezli sınavlarda üst yöneticinin başkanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından birer temsilci olmak üzere toplam üç kişiden üst yöneticinin onayı ile oluşturulacak.

Yeni yönergeye göre, sınavların güvenli bir şekilde yapılması için görevli bölge sınav koordinasyon kurulu, çok merkezli sınavlarda büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçeler de dahil olmak üzere sınav yapılan merkezlerde milli eğitim müdürünün başkanlığında, il veya ilçe emniyet müdürü veya görevlendireceği bir temsilci ve sorumluluk bölgesi itibarıyla il veya ilçe jandarma komutanı veya görevlendireceği bir temsilcinin katılımıyla her sınav öncesi valilik veya kaymakamlık "olur"u ile oluşturulacak.

Sınavın mevzuatına uygun yapılması ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan e-Sınav merkez yürütme kurulu ise, ilgili genel müdür veya bir daire başkanının başkanlığında, daire başkanı, şube müdürü, araştırmacı, uzman, müdür, mühendis, öğretmen, programcı, çözümleyici kadrolarında görevli iki üye olmak üzere toplam üç kişiden genel müdürlük onayı ile toplanacak.

Ankara´da yapılacak, araştırma geliştirme çalışmaları için e-Sınavlarda kullanılacak salonlardan birinin e-Sınavla ilgili personel görevlendirme iş ve işlemleri ilgili genel müdürlükçe yürütülecek.

Yönergeye göre, engeli nedeniyle kendisine yardımcı görevlendirilecek adaya soruların okunması, kodlama işlemleri ve/veya sınav okul veya binalarındaki diğer ihtiyaçları için nezaret eden "yardımcı engelli gözetmeni", bölge sınav yürütme komisyonunca sınavın özelliğine göre ilgili alan öğretmenlerinden ya da ihtiyaca göre özel eğitim öğretmenleri arasından seçilecek.

Yönerge kapsamında yıllık sınav uygulamaları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ilgili birimlerle iş birliği yapılarak, o yılın en geç ekim ayına kadar hazırlanacak. Eski yönergeye göre kasım ayı içinde hazırlanan yıllık sınav uygulama planı yeni yönerge ile en geç ekim ayına kadar hazırlanmış olacak."e-Sınav" kayıtları da saklanacak

e-Sınav uygulamalarında, genel müdürlükçe toplanması istenen sınav evrakı ile e-Sınav salonları, izleme merkezleri, sınav bina ve salon kamera görüntüleri bir yıl süre ile ilgili birim tarafından saklanacaktır. Saklama süresi dolmadan yargıya intikal ettiği genel müdürlüğe bildirilen sınavlara ait mahkemeye konu olan sınav evrakı ve dijital kayıtlar yargı süreci sonuçlanıncaya kadar saklanarak, korunacak.Sınav itirazları

Sınav itirazlarına ilişkin değişikliğe gidilerek, itiraz süresi belirlenmeyen sınavlarda itiraz süresi, soruların ilanından sonra 5 gün, sonuçların ilanından sonra ise 10 gün olarak belirlendi. Başvurusu veya sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan adayların ya da kurumların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak.

Ücret iadesiyle ilgili itirazlarda, bankaya ücretin yatırıldığını gösteren belgenin eklendiği itiraz dilekçelerinin aslı, süresi içinde genel müdürlük evrak kayıt birimine ulaştırılmaz ise itiraz dikkate alınmayacak. İtirazların cevaplanmasında genel müdürlük evrak kayıt tarihi dikkate alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, bankaya itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren belge eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Sınav protokol veya kılavuzunda belirtilmesi halinde itirazlar usulüne uygun olarak e-itiraz modülünden alınacak ve cevaplandırılacak.Sınav görevlilerinin ücretlerine değişiklik

Sınavlarda görevlendirilen personelin ücretlerine yönelik olarak da değişikliğe gidildi. Önceden sınav görevlilerine "Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun" K cetveline göre ücret ödenirken, değişiklikle sınavın hazırlanmasından sonuçlanıncaya kadar geçen süreçte görevlendirilecek personel ile sınav evrakı koruma güvenlik görevlisi olarak sınav günü ve sınav günü dışında görev yapan personele ödenecek ücretler, 2012 tarihli 2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sınav ücretlerine ilişkin usul ve esaslar" gereğince, o yıl için belirlenecek gösterge rakamlarına ve ilgili diğer mevzuata göre, genel müdürlük görüşü alınarak döner sermaye işletmesince alınacak üst yönetici onayı ve ilgili diğer mevzuata göre belirlenecek.

Sınav sorularını hazırlama sürecinde görevlendirilecek akademik personel ile uzman personele ilişkin ödemelerde yine 2012 tarihli 2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sınav ücretlerine ilişkin usul ve esaslar" gereğince yapılacak.