LGS Sonucları

PYBS sınavında hangi dersler var 2018?PYBS’ye 8’inci sınıftan başvuru yapan öğrencilere, ‘’2017-2018 Öğretim Yılı Ortak
Sınavlar e-Kılavuzu’’nun 8’inci maddesinde belirtilen derslerden ortak sınavlar uygulanır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Ortaokulların 8'inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ile Din kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava giriliyor.


5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için müfredat programlarına uygun olarak, Türkçe/ Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım, Matematik, Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler alanlarından soruların yer aldığı sınav uygulanacaktır.

PYBS sınavları ne zaman yapılacak 2018?

*5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınavı, Haziran 2018 Cumartesi günü yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 14.00’de merkezi sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır.


PYBS sınavları nasıl uygulanacak 2018?

b. Sınavda 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için
öğrenciler en geç saat 13.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”, “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport”, koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

d. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler
kesinlikle sınava alınmayacaktır.

e. Öğrenciler sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz ve radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazlarla sınava alınmayacaktır.

f. Öğrenciler; sınava “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ndeki fotoğrafıyla
karşılaştırıldığında tanınmasını sağlayacak bir kıyafetle sınava gireceklerdir.

g. Öğrenciler, “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen salonda kendi sıra
numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak ve sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

h. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek; hata varsa salon görevlilerine bildirecek; salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon başkanının açıklamalarına göre yazacaktır.

i. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenciler de kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın salon görevlilerinden değiştirilmesini isteyecektir.

j. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakika içinde sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, (özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler hariç) sınavın güvenliği açısından sınav salonunda en az 2 (iki) öğrencinin kalması sağlanacaktır.

k. Öğrenci cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen kalemle kendisi
atacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.

l. Her sorunun 4 (dört) cevap seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.


m. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

n. Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını diğer öğrencilerin
göremeyeceği şekilde bulundurmaları sağlanacaktır.

o. Sınav bitiminden sonra;

i. Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama
tutanağına imzasını atacaktır.

ii. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını ve düzenlenen tutanakları sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.


SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlara göre parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI:

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

PYBS PUANLARI NASIL HESAPLANIR DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ